วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน..................................ตั้งอยู่ที่.....หมู่.......ตำบล.......................อำเภอ.........................จังหวัด......................................................................................................................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา...................................................................

วิสัยทัศน์...............................................................

3อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน..............อำนาจหน้าที่ดังนี้
१.........................
२........................
३......................

५......................

4 จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบไปด้วย
1นาย..............ตำแหน่ง..........
2นาย.............ตำแหน่ง.........
3นาง.............ตำแหน่ง.........
4นาง.............ตำแหน่ง..........
5นางสาว.........ตำแหน่ง.........

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

13 ต.ค . 51 อบรมคอมมีปัญหาเล็กน้อย ต้องเปลี่ยนห้องเรียนหลายครั้ง แต่ก็ค่อยๆเข้าที่เข้าทาง เพราะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นความรู้กับเรามาก เพราะเป็นความรู้ใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ถือเป็นการจัดอบรมที่ดีค่ะ