วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4 จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบไปด้วย
1นาย..............ตำแหน่ง..........
2นาย.............ตำแหน่ง.........
3นาง.............ตำแหน่ง.........
4นาง.............ตำแหน่ง..........
5นางสาว.........ตำแหน่ง.........

ไม่มีความคิดเห็น: